Ja vlen të lexoni

Deklarata e Mitropolisë së Shenjtë Korçë mbi përdhosjen e Kishës së Tërëshenjtës në Përmet video!