Ja vlen të lexoni

Ungjillëzimi i Hyjlindëses (foto nga Korça)

Ungjillëzimi i Hyjlindëses 

Në këtë festë kremtohet lajmërimi i lindjes së Krishtit tek Virgjëresha Mari. Një tipar i veçantë i kësaj feste është kanoni mëngjesor, i cili ka karakterin e një dialogu ndërmjet Kryeëngjëllit Gabriel dhe Virgjëreshës Mari. "Me zërin e kryeëngjëllit le të thërresim tek ti, o Virgjëreshë e kulluar: Gëzohu o Hirplote, Zoti është bashkë me ty! Meqenëse kjo e kremte bie në periudhën e kreshmëve të mëdha, mënyra e kremtimit ndryshon nga viti në vit duke u varur se në cilën ditë bie. Mesha Hyjnore e Ungjillëzimit, është e vetmja meshë e Shën Joan Gojartit që lejohet në një ditë jave, gjatë kreshmës së madhe.