Predikimi i së Dielës (4 Mateut,Shën Asti) nga Episkop + Andoni dt. 06.07.2014.