Fotografi nga Mesha Hyjnore e Lartësimit të Kryqit Korçë 2014