Predikimi i së Dielës - LARTËSIMI I KRYQIT TË NDERUAR, nga Arkimandriti Kozma, Tiranë,dt.14.09.2014