Predikimi i së Dielës - Para Lartësimit Të Kryqit, nga Arkimandriti Kozma, Tiranë,dt.07.09.2014