Ja vlen të lexoni

Fjalë Jetëdhënëse : I nevojshëm për të gjithë

20150825-2Nëse vajtimi është i domosdoshëm dhe i nevojshëm për ata sa punojnë në virtyt, shumë më tepër është i nevojshëm për ata që mëkatojnë. 
Shën Joan Gojarti