Ja vlen të lexoni

Shën Joan Gojarti Kunder Judenjve: Mbi Hyjnine e Krishtit