Ja vlen të lexoni

Ungjillëzimi i Hyjlindëses, Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij † Joani 25 03 2018